Versie 0.4


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 juni 2019.
Wij stellen het zeer op prijs dat u vertrouwen stelt in de Stichting Rechtswinkel Amsterdam. Wij zien
het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met deze privacyverklaring laten wij
u weten welke gegevens we verzamelen als u onze dienst gebruikt, waarom we deze gegevens
verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam.
De Rechtswinkel Amsterdam geeft gratis juridisch advies. In het kader van onze dienstverlening,
verwerken wij uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering
van een overeenkomst, omdat u hier (uitdrukkelijk) voor hebt gegeven of omdat wij een
gerechtvaardigd belang hebben. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat we met uw
persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. De rechtswinkel kwalificeert als
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.
Stichting Rechtswinkel Amsterdam respecteert uw privacy en draagt zorg voor de persoonlijke
informatie die u ons verschaft en behandelt deze vertrouwelijk.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Welke gegevens verwerken wij?
U kiest zelf welke gegevens u aan ons wil verstrekken wanneer u gebruik maakt van onze diensten.
De relevante gegevens die wij krijgen slaan wij op in ons casussysteem. Dit omvat in ieder geval de
mogelijke opslag van voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, rechtsgebied, feiten die
relevant zijn voor uw juridische probleem en het gegeven advies. Het kan mogelijk zijn dat we meer
gegevens van u verzamelen, omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wanneer u e-mails of andere
berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Wij willen hierbij
benadrukken dat we enkel en alleen gegevens opslaan die noodzakelijk zijn ter uitvoering van onze
dienstverlening.
Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens?
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben
verkregen.
De persoonsgegevens die wij verwerken hebben als doel om:
● contact op te kunnen nemen met cliënten;
● adviezen te kunnen geven;
● onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
● cliënten te kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerde instantie;
● desgevraagd, cliënten te kunnen vertegenwoordigen in en buiten rechte;
● controle te kunnen uitoefenen op gegeven adviezen;
● inzicht te krijgen in veelgevraagde onderwerpen en rechtsgebieden om hier het
scholingsaanbod voor onze medewerkers op aan te passen.
Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn?
Verwerkte gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Stichting Rechtswinkel
Amsterdam of die van een derde partij, de serverprovider. Onze vrijwilligers gaan vertrouwelijk met de
informatie om en zullen te allen tijde uw privacy respecteren. Stichting Rechtswinkel Amsterdam
neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan
Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben of zolang verplicht is voor de wet. Hierna
verwijderen wij uw gegevens.
Welke rechten heeft u als wij uw gegevens hebben opgeslagen?
Op grond van de Algemene verordening gegevensverwerking heeft u diverse rechten die u kunt
uitoefenen tegen de verwerkingsverantwoordelijke, de Rechtswinkel Amsterdam. U heeft als
betrokkene:
● het recht op informatie over de verwerkingen;
● het recht op inzage in uw gegevens;
● het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
● het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
● het recht op beperking van de gegevensverwerking;
● het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
● het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
● het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.
● het recht om een klacht in te dienen over uw verwerking bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Laat het ons weten wanneer u een vraag heeft over een van u rechten of gebruik zou willen maken
van uw rechten. U kunt een brief of een email sturen naar:
Stichting Rechtswinkel Amsterdam
Dusartstraat 50-52
1072HT, Amsterdam
info@rechtswinkelamsterdam.nl
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van onze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van de site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom verstandig om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Heeft u nog vragen of feedback?
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze
privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:
Stichting Rechtswinkel Amsterdam
Dusartstraat 50-52
1072HT, Amsterdam
info@rechtswinkelamsterdam.nl