ANBI - algemeen nut beogende instelling

De Stichting Rechtswinkel Amsterdam is gevestigd op de Dusartstraat 52, 1072 HT, te Amsterdam.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer is 003102877.

De stichting heeft tot doel het bieden van zo toegankelijk mogelijke juridische hulp aan sociaal- en/of economisch zwakkeren. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn, daar waar zich juridische en/of sociale problemen voordoen of kunnen gaan voordoen, voor zover andere instanties daarin niet of niet voldoende voorzien.

Het beleidsplan, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording zijn terug te vinden in het jaarverslag.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het huidige bestuur van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Rivka Kohen

Secretaris: Michelle Iburg

Penningmeester: Grisha van der Linden

Huismeester: Laura Wagenaar

Diensthoofd: Aaron Wisse

Ook de medewerkers van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam ontvangen geen beloning. Alle werkzaamheden binnen de Stichting Rechtswinkel Amsterdam vinden plaats op vrijwillige basis.

Het bestuur is te bereiken op: info@rechtswinkelamsterdam.nl