ANBI - algemeen nut beogende instelling

De Stichting Rechtswinkel Amsterdam is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het RSIN van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam is 003102877.

Het bestuur van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam is te contacteren via info@rechtswinkelamsterdam.nl. Het telefoonnummer van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam is 020 – 673 13 11.

De Stichting Rechtswinkel Amsterdam heeft ten doel sociaal en economisch zwakkeren zo toegankelijk mogelijke juridische hulp te bieden, daar waar zich juridische en/of sociale problemen voordoen, of kunnen gaan voordoen, voor zover andere instanties daarin niet, of niet voldoende, voorzien.

Het beleidsplan van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam is te vinden onder ‘Jaarverslagen en Beleidsplan’.

Het bestuur van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam bestaat uit vijf bestuurders. Respectievelijk de statutaire functies van de bestuurders en de namen van hen wie deze statutaire functies vervullen, zijn:

Voorzitter – Brian Pouw;

Secretaris – Julia Willemsen;

Penningmeester – Evert Sarolea;

Huismeester – Kelly Burgering;

Diensthoofd – Özden Paltun.

De Stichting Rechtswinkel Amsterdam verdeelt bestuursbeurzen – verschaft door de Universiteit van Amsterdam (UvA) – aan haar bestuurders; dit is in overeenstemming met het beleid voor vacatiegeldvergoeding voor ANBI’s. De bestuurders van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun bestuurdersfunctie gemaakte kosten.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam zijn te vinden onder ‘Jaarverslagen en Beleidsplan’.

De rechtswinkel wordt gefinancierd uit de opbrengsten van sponsoring en subsidies.
De rechtswinkel is niet afhankelijk van donaties, doch, indien u wilt doneren, is dit uiteraard welkom. Giften aan ANBI’s zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Als u ‘gewoon’ wilt doneren, kunt u dit doen naar ons rekeningnummer NL 15 INGB 0003 1483 70. Voor periodieke giften dient u bij voorbaat een akte van schenking op te stellen.