Versie (1) oktober 2016

 1. Algemeen: definities en vindplaats
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de Stichting Rechtswinkel
  Amsterdam (hierna: ‘de Rechtswinkel’) is gevraagd te leveren.
  1.2. De Rechtswinkel is een rechtspersoon naar Nederlands recht, conform artikel 2:3 van het
  Burgerlijk Wetboek,
  met als doelstelling het bieden van zo toegankelijk mogelijke juridische hulp aan sociaal en/of
  economisch zwakkeren, conform haar Statuten (zie Statuten artikel 2.1).
  1.3. De in artikel 1.2 vermelde doelstelling wordt bereikt namens de Rechtswinkel door het geven van
  rechtshulp door studenten van een universiteit in Nederland die op vrijwillige basis verbonden zijn aan
  de Rechtswinkel (hierna: de Rechtswinkeliers), zelfstandig opererend, in tweetallen, onder toezicht of
  begeleiding van een Advocaat, die op vrijwillige basis verbonden is met de Rechtswinkel (hierna: de
  Advocaat). De Rechtswinkeliers zijn vrijwilligers die op parttime basis werkzaamheden verrichten voor
  de Rechtswinkel.
  1.4. In deze algemene voorwaarden zal met de term Cliënt bedoeld worden eenieder die een beroep
  doet op de dienstverlening van de Rechtswinkel, hetzij telefonisch, hetzij in persoon.
  1.5. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en
  zijn tevens gepubliceerd op de website van de Rechtswinkel alsook fysiek aanwezig op het adres van
  de Rechtswinkel en kunnen, indien gewenst, aan de Cliënt ter hand worden gesteld voorafgaande
  aan of tijdens het bezoek bij het inloopspreekuur van de Rechtswinkel.
  1.6. De Rechtswinkel behoudt zich het recht voor om een of meer bedingen van deze algemene
  voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  1.7. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt, tast dit de geldigheid en werking
  van de rest van deze algemene voorwaarden in het geheel niet aan. De Rechtswinkel zal de nietige
  bepaling vervangen door een bepaling die geldig is en die gezien de aard en het doel van de
  overeenkomst zoveel mogelijk overeenkomt met de nietige bepaling.
  1.8. De dikgedrukte koppen, aanduidende de paragrafen van de algemene voorwaarden zijn slechts
  bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen en zijn slechts indicatief. Hieraan
  kunnen dus geen rechten worden ontleend.
 2. Werkwijze
  2.1. De Rechtswinkel werkt ten behoeve van de dienstverlening als bedoeld in artikel 1.3 met twee
  wijzen van contact:
  ● Het telefonisch spreekuur: iedere maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 en
  voorts iedere dinsdagavond van 18.30 tot 21.00 uur.
  ● Het inloopspreekuur: iedere woensdag en donderdag van 18.00 uur tot 19.30 uur.
  Slechts onder bijzondere omstandigheden, deze ter beoordeling van de Rechtswinkel, zal een
  afspraak gemaakt kunnen worden op een andere wijze en/of op andere tijdstippen dat op
  voornoemde wijzen en bijbehorende tijdstippen.
  2.2. Naar aanleiding van de contactmomenten onder 2.1 richt de Cliënt verdere communicatie aan de
  Rechtswinkeliers die de zaak hebben aangenomen aan het e-mailadres
  is@rechtswinkelamsterdam.nl.
  Onder geen beding wordt een dienst verleend naar aanleiding van het aanschrijven van de
  Rechtswinkel op haar e-mailadres(sen) zonder dat hier een in artikel 2.1 genoemd contactmoment
  aan vooraf is gegaan. Een dusdanig verzoek leidt niet tot het verworden van Cliënt als bedoeld in
  artikel 1.4.
  2.3. Verzoeken om dienstverlening worden geacht gericht te zijn aan de Rechtswinkel en niet aan
  individuele personen die met de Rechtswinkel verbonden zijn, ook niet als het verzoek direct aan een
  individu wordt gericht. De toepassing van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is
  uitgesloten. Onder “individuele personen die met de Rechtswinkel verbonden zijn” wordt verstaan:
  werknemers, Rechtswinkeliers, het Dagelijks Bestuur van de Rechtswinkel, adviseurs van de
  Rechtswinkel, groepsmaatschappijen van de Rechtswinkel.
  2.4. De in artikel 1.3 omschreven dienstverlening zal aan de Cliënt steeds verleend worden door
  minstens twee Rechtswinkeliers tezamen. Als een betrokken Rechtswinkelier een zaak overdraagt
  aan een of meerdere andere Rechtswinkeliers, stelt zij de Cliënt hiervan binnen een redelijke termijn
  in kennis.
  2.5. Het is niet mogelijk voor de Cliënt om op elk gewenst tijdstip contact op te nemen met de
  Rechtswinkeliers om antwoord te krijgen op een vraag, ook niet gedurende de in artikel 2.1
  voornoemde tijdstippen. De Rechtswinkeliers streven er evenwel naar om zo spoedig mogelijk contact
  met de Cliënt op te nemen.
  2.6. De Cliënt verstrekt de benodigde informatie en documenten zo spoedig mogelijk aan de
  Rechtswinkeliers en/of de Rechtswinkel. Indien de Cliënt, naar het inzicht van de Rechtswinkeliers,
  niet (alle) benodigde informatie en/of documentatie tijdens het telefonisch spreekuur kan verschaffen,
  of deze telefonisch inzichtelijk kan maken, kan hem worden verzocht deze of andere dan wel
  aanvullende documenten mee te nemen naar het inloopspreekuur.
  2.7. Het al dan niet opvolgen van het advies van de Rechtswinkeliers, ongeacht waar of wanneer dit
  verstrekt wordt, is de verantwoordelijkheid van de Cliënt.
  2.8. De werkzaamheden van de Rechtswinkel zijn in beginsel gratis. Indien kosten gemaakt moeten
  worden dan wel deze kosten onlosmakelijk verbonden zijn met het verlenen van de dienst als bedoeld
  in artikel 1.3 is de Cliënt gehouden tot het vergoeden of voorschieten van deze kosten, na verzoek
  hiertoe van De Rechtswinkel onder vermelding van de kostenpost en de wijze van betaling. Indien de
  Cliënt deze kosten niet tijdig voldoet, mag de Rechtswinkel de dienstverlening staken.
 3. Criteria voor en bij het behandelen van een zaak
  3.1. De Rechtswinkel is niet verplicht om een zaak aan te nemen. Rechtswinkeliers kunnen beslissen
  om een zaak niet in behandeling te nemen. Dit kan bijvoorbeeld in geval een van de omstandigheden
  van onderstaande niet-limitatieve opsomming zich voordoet:
  ● De Cliënt verzwijgt of verstrekt opzettelijk of stelselmatig onvoldoende of onjuiste gegevens
  die relevant zijn voor de dienstverlening in de zin van artikel 1.3;
  ● De Cliënt weigert stelselmatig en zonder vermelding van gronden aan een ontstane
  betalingsverplichting als bedoeld in artikel 2.7 te voldoen.
  ● De Cliënt vertoont agressie op, tijdens of na het inloopspreekuur, gericht tegen
  rechtswinkeliers en/of het Dagelijks Bestuur en/of een Advocaat en/of andere cliënten of
  bezoekers van de Rechtswinkel.
  ● De zaak betreft geheel of gedeeltelijk een niet-juridische aangelegenheid;
  ● De zaak betreft een rechtsgebied waarin de Rechtswinkel geen rechtshulp biedt. Uitgesloten
  rechtsgebieden zijn onder andere fiscaal recht, vreemdelingenrecht, Intellectueel
  Eigendomsrecht, (bijzonder) bestuurlijk boeterecht en strafrecht;
  ● De zaak overschrijdt de competentiegrens voortvloeiend uit de aansprakelijkheidsverzekering
  van de Rechtswinkel ten bedrage van €5000,- en/of andere (al dan niet informele) criteria
  waarop de Rechtswinkel haar behandelingsbeleid stoelt.
  ● Er bestaat naar het oordeel van de Rechtswinkeliers een (te) lage kans op een voor de Cliënt
  tot wezenlijk voordeel strekkende uitkomst op het moment van het aannemen van de zaak.
  3.2. Indien een zaak wordt aangenomen door de Rechtswinkel, dient Cliënt een volmacht te verlenen
  aan de Rechtswinkel ten behoeve van de dienstverlening. Het machtigingsformulier wordt
  aangeboden na het inloopspreekuur en dient door Cliënt te worden ingevuld en ondertekend.
 4. Doorverwijzing naar de Advocaat
  4.1. Rechtswinkeliers kunnen de zaak doorverwijzen naar de Advocaat, waarna de Advocaat de zaak
  verder zal behandelen. De Rechtswinkeliers kunnen de zaak van de Cliënt bij de Rechtswinkel na
  deze doorverwijzing sluiten.
  4.2. De Cliënt heeft bij de doorverwijzing geen vrije keuze in wat betreft de bij de Rechtswinkel
  aangesloten Advocaten. Aan een doorverwijzing (of het achterwege laten daarvan) kan de Cliënt
  geen rechten ontlenen.
  4.3. Ook de Advocaat heeft het recht de zaak niet aan te nemen conform diens eigen criteria voor zijn
  dienstverlening, al dan niet neergelegd in eigen algemene voorwaarden.
  4.4. Indien wordt besloten tot een doorverwijzing, zullen de Rechtswinkeliers de Cliënt zo spoedig
  mogelijk berichten over het besluit tot doorverwijzing van de zaak naar de Advocaat met vermelding
  van diens relevante gegevens.
 5. Aansprakelijkheid
  5.1. Individuele personen die met de Rechtswinkel verbonden zijn zijn niet persoonlijk aansprakelijk.
  5.2. De Rechtswinkel is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of in verband met de
  uitvoering van werkzaamheden. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de
  aansprakelijkheid geldt niet voor zover er sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van
  bewuste roekeloosheid of opzet.
  5.3. De Rechtswinkel is voorts niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de Cliënt op
  het moment, waarop de vermeende gebeurtenis waardoor schade intreedt zich voordoet, in gebreke
  is met de nakoming van enige verplichting tegenover De Rechtswinkel.
  5.4. Als de Rechtswinkel in verband met de dienstverlening voor de Cliënt een derde inschakelt die
  niet met de Rechtswinkel is verbonden, is de Rechtswinkel niet aansprakelijk voor een fout gemaakt
  door die derde. De Cliënt geeft de Rechtswinkel de bevoegdheid om namens de Cliënt een
  aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden die die derde bedingt.
  5.5. De aansprakelijkheid van de Rechtswinkel is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de
  uitkering van de verzekeraar van de Rechtswinkel in het desbetreffende geval.
  5.6. Een vordering tot schadevergoeding moet binnen één jaar nadat de Cliënt bekend is geworden
  met de schade en de aansprakelijkheid van de Rechtswinkel worden ingesteld, op straffe van verval.
 6. Behandeling van klachten
  6.1. Indien er bij de Cliënt ontevredenheid bestaat over de dienstverlening als bedoeld in artikel 1.3,
  bespreekt de Cliënt dit zo snel mogelijk als klacht met de Rechtswinkeliers die de zaak in behandeling
  hebben (genomen).
  6.2. Indien de klacht niet is gericht op de Rechtswinkeliers die de zaak in behandeling hebben
  (genomen), richt de Cliënt de klacht per post of via info@rechtswinkelamsterdam.nl aan het Dagelijks
  Bestuur van de Rechtswinkel. Daarna neemt het Dagelijks Bestuur contact op met de Cliënt.
 7. Registratie van gegevens
  7.1. De Rechtswinkel verwerkt de persoonsgegevens van de Cliënt in overeenstemming met de
  geldende wet- en regelgeving.
  7.2. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening zoals
  omschreven in artikel 1.3.
 8. Derdenwerking
  8.1 Individuele personen die met de Rechtswinkel verbonden zijn of waren en hun rechtsopvolgers
  kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.